لطفاً معنی بدعت در دین را بفرمایید؟
لطفاً معنی بدعت در دین را بفرمایید؟

باسمه تعالی

بدعت یعنی اینکه فردی از روی علم و عمد چیزی را که مستندی برای دینی بودن آن وجود ندارد، به دین نسبت دهد؛ مثلاً عملی را بدون داشتن دلیل و مستند به عنوان یک عمل دینی و عبادت عرضه کند. بدعت در دین حرام است.

کد سایت fa7563
طبقه بندی موضوعی اعتقادات