در نمازهای مستحبی که در حال حرکت خوانده می شود، آیا واجب است که برای رکوع و سجده سرمان را به سمت پایین خم کنیم یا چشم خود را ببندیم؟
در نمازهای مستحبی که در حال حرکت خوانده می شود، آیا واجب است که برای رکوع و سجده سرمان را به سمت پایین خم کنیم یا چشم خود را ببندیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که نماز در حال حرکت خوانده می شود، رکوع و سجده را با خم کردن سر و بدن در حد میسور انجام دهد  و اگر امکان خم کردن بدن یا سر نباشد، به اشارۀ چشم انجام دهد.

کد سایت fa7555
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی