آیا فرار از مالیات در کشورهای غیر اسلامی جایز است؟
همواره به ما گوشزد می شود که فرار از پرداخت مالیات به دولت، کار حرامی است. فرض بگیرید ما در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کنیم؛ جایی که اکثر مالیات توسط مقامات فاسد دولت، به منظور افزایش ثروت خود، اختلاس می شود. آیا با این فرض، پرداخت مالیات در این کشور جایز است؟ اگر دولت و نظام حاکم بر چنین کشوری فاسد باشد، آیا اجتناب از پرداخت مالیات و تهیۀ پول برای خمس و امور خیریه صحیح است؟ ما ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستیم در حالی که مردمان فقیر سهم کمی از این مالیات می برند. بنابراین، اهداف تعیین شده برای جمع آوری مالیات محقق نمی شود. با این حساب، آیا فرار از پرداخت مالیات جایز است؟

باسمه تعالی

1. وقتی شما در یک کشور زندگی می کنید، باید به قوانین آن کشور از عمل کنید؛ مگر این که خلاف شریعت اسلامی باشد.

2. در مواردی که قانون آن کشور خلاف شریعت اسلامی باشد، اگر فرار شما از مالیات موجب بد نامی مسلمانان شود، حرام است.

 

کد سایت fa754
طبقه بندی موضوعی سؤالات ساکنان غرب