آیا پرورش الاغ و مصرف گوشت و شیر و فرآورده های آن شرعاً جایز است؟
آیا پرورش الاغ و مصرف گوشت و شیر و فرآورده های آن شرعاً جایز است؟

باسمه تعالی

1. خوردن گوشت الاغ و فرآورده های گوشتی آن حلال است.

2. نوشیدن شیر و فرآوردهایی لبنی الاغ حلال است.

3. پروش الاغ و تولید شیر و فرآورده های گوشتی و لبنی الاغ اشکال ندارد.