گفته می شود اگر مداح به صورت غنا نوحه بخواند، حرام است. آیا منظور به صورت مطرب و رقص آور خواندن می باشد؟
گفته می شود اگر مداح به صورت غنا نوحه بخواند، حرام است. آیا منظور به صورت مطرب و رقص آور خواندن می باشد؟

باسمه تعالی

مقصود از غنا بودن مداحی این است که آواز مداحی یا موسقی همراه با آن، باعث خروج انسان از حال عادی شود؛ مثلاً شهوت انسان را تحریک کند یا غصب و عصبیت غیر متعارف در انسان ایجاد کند یا ناراحتی شدید در حد افسردگی و بیماری ایجاد کند و گرنه صرف شاد بودن و غمناک بودن حرام نیست و رقص هم اگر حرام است به دلیل همین تهییج و تحریک شهوت است.

کد سایت fa7525
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی|رقص