زن و شوهری قرار گذاشته اند که هر یک زودتر فوت کرد، آن دیگری با کسی ازدواج نکند. اکنون زن از دنیا رفته است، اگر آن شوهر بخواهد ازدواج کند، اشکال دارد؟

زن و شوهری با همدیگر قرار گذاشته اند که هر یک زودتر فوت کرد، آن فرد دیگر، در وفای به او بماند و با کسی ازدواج نکند. اکنون چندین سال است که زن از دنیا رفته است، اگر آن شوهر بخواهد ازدواج کند، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

چنین شرطی ابداً کار پسندیده ای نیست و بهتر است است از آن پرهیز کنید ولی اگر طرفین چینن کردند، عمل کردن هر دو طرف به چنین قولی واجب است؛ البته در صورتی که در اثر ازدواج نکردن به عسر و حرج* می افتد جایز است ازدواج کند یا اگر به گناه دچار می شود، واجب است ازدواج کند. در غیر این صورت اگر ازدواج کرد، عقدش صحیح است ولی به جهت اینکه به قول خود عمل نکرده، مرتکب معصیت شده است.

 

* سختی و مشقتی که به طور معمول قابل تحمل نیست.