آیا قرار دادن آلت تناسلی مرد از روی لباس زیر بین باسن مرد دیگر لواط است؟ آیا فرقی بین بالغ و نابالغ بودن فاعل و مفعول وجود دارد؟
آیا قرار دادن آلت تناسلی مرد از روی لباس زیر بین باسن مرد دیگر لواط است؟ آیا فرقی بین بالغ و نابالغ بودن فاعل و مفعول وجود دارد؟

باسمه تعالی

این کار لواط نیست و احکام لواط را ندارد اما حرام و گناه است و کسانی که این کار را کرده اند، اگر بالغ بوده اند، مرتکب گناه شده اند و باید توبه کنند.

کد سایت fa7510
طبقه بندی موضوعی توبه|حد لواط