روحانیون سطح سه که رسماً معمم شده اند ولی گاهی مثلاً زمان حضور در بازار یا مهمانی ها و ... بدون لباس روحانیت و بدون عمامه حضور پیدا می کنند، آیا شهریه ای که می گیرند حلال است؟
روحانیون سطح سه که رسماً معمم شده اند ولی گاهی مثلاً زمان حضور در بازار یا مهمانی ها و ... بدون لباس روحانیت و بدون عمامه حضور پیدا می کنند، آیا شهریه ای که می گیرند حلال است؟ آیا به آن ها در نماز می توان اقتدا کرد؟

باسمه تعالی

در فرض مزبور دریافت شهریه جایز است و این گونه امور موجب فسق نیست.

کد سایت fa7492
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|تحصیل در حوزه