اگر فردی نذر شرعی کند (با صیغه) که اگر مریضی اش خوب شود، فلان عمل را انجام دهد و مریضی اش هم خوب شود ولی قبل از انجام نذر دوباره همان مرض عود کند، آیا انجام نذر واجب است؟
اگر فردی نذر شرعی کند (با صیغه) که اگر مریضی اش خوب شود، فلان عمل را انجام دهد و مریضی اش هم خوب شود ولی قبل از انجام نذر دوباره همان مرض عود کند، آیا انجام نذر واجب است؟

باسمه تعالی

اگر از یک بیماری بهبودی کامل حاصل شده ولی بار دیگر عامل همان بیماری در وی به وجود آمد و مجدد به همان بیماری مبتلا شده، شرط انجام نذر عرفاً محقق شده است و ادای نذر بر وی واجب است اما اگر در واقع بیماری به طور کامل خوب نشده و او گمان می کرده که بهبود پیدا کرده و دوباره همان بیماری اول عود کرده است، شرط انجام نذر عرفاً محقق نشده است و ادای نذر بر وی واجب نیست.

کد سایت fa7483