اگر مردی زنش را طلاق بائن دهد، در همان زمان عده با توافق زوجه می تواند صیغۀ ازدواج جدید بخواند یا باید مدت عده تمام شود و دوباره عقدجدید بخوانند؟
اگر مردی زنش را طلاق بائن دهد، در همان زمان عده با توافق زوجه می تواند صیغۀ ازدواج جدید بخواند یا باید مدت عده تمام شود و دوباره عقدجدید بخوانند؟

باسمه تعالی

مرد می تواند بلافاصله بعد از طلاق با زنی که به صورت بائن طلاقش داده، ازدواج کند.