کسی پول از من قرض گرفته و علی رغم توانایی بر بازگرداندن پول، با آن پول کاسبی می کند و خانه خریده است. حکم درآمد حاصل از این پول و خواندن نماز در آن خانه توسط قرض گیرنده چیست؟
کسی پول از من قرض گرفته و علی رغم توانایی بر بازگرداندن پول، با آن پول کاسبی می کند و خانه خریده است. حکم درآمد حاصل از این پول و خواندن نماز در آن خانه توسط قرض گیرنده چیست؟

باسمه تعالی

بر قرض گیرنده واجب است، در صورت توانایی قرضش را در موعد بازپرداخت، بپردازد و اگر چنین نکند، معصیت کرده است. اما در آمد حاصل از پولی که می توانسته برای ادای قرض بدهد ولی نداده است، برای قرض گیرنده است و خانه ای هم که از آن درآمد خریده شرعاً به ملک او در آمده است و از این جهت خواندن نماز در آن خانه برای قرض گیرنده و هر کسی که وی اجازه دهد، جایز و صحیح است.