فردی که حج بر او مستقرشده است ولی قادر نیست خود برود و یا فوت کند، آیا خودش یا ورثه اش می توانند از میقات نایب بگیرند تا هزینه کمتر بدهند یا باید از شهر خودش نائب بگیرند؟
فردی که حج بر او مستقرشده است ولی قادر نیست خود برود و یا فوت کند، آیا خودش (چه فیش حج داشته باشد یا چه نداشته باشد) یا ورثه اش می توانند از میقات نایب بگیرند تا هزینه کمتر بدهند یا باید از شهر خودش نائب بگیرند؟ در کجا حج بلدی موضوعیت دارد و میقاتی صحیح نیست؟ 3. آیا میقات و بلد در اصل فراغ ذمه از حج تاثیردارد؟

باسمه تعالی

برای فراغ دمه کافی است که حج میقاتی از جانب او انجام شود و حج بلدی واجب نیست.

کد سایت fa7464
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج