گاهی در فوتبال با رفتار خشن بازی می کنی و آسیب هایی مانند سرخی و کبودی و ورم و خونریزی در بدن طرف مقابل به وجود می آید. آیا دیه دارد؟
وقتی با رفقا فوتبال بازی می کنیم گاهی طوری می شود که نسبت به طرف مقابل با رفتار خشن بازی می کنی و درنتیجه طرف مقابل آسیب می بیند بالاخص از ناحیۀ پا آسیب می بیند. برای مثال آسیب هایی مانند سرخی و کبودی و ورم و خونریزی در بدن و غیره به وجود می آید. درست است که می شود با احتیاط بیشتری بازی کرد تا طرف مقابل آسیب نبیند ولی سخت بازی کردن و حتی خشن بازی کردن در فوتبال را می شود عادی و عرفی تلقی کرد ولی باز هم حکم شرعی را می خواستیم از شما یاد بگیریم. آیا آسیب های مزبور که در اثر بازی خشن در بدن به وجود می آید، دیه دارد؟

باسمه تعالی

اگر در یک بازی متعارف (غیر خشن) به صورت غیر عمد بر طرف مقابل آسیبی وارد کند که معمولاً این مقدار آسیب در یک بازی متعارف محتمل است، کار حرامی انجام نداده است و در نظر عرف طرفین بازی با ورود در مسابقه در واقع ذمۀ یکدیگر را نسبت به این مقدار آسیب ابراء کرده اند. بنابراین پرداخت دیه یا ارش برای این مقدار آسیب واجب نیست.
 اما اگر در یک بازی متعارف آسیبی وارد کند که معمولاً این مقدار آسیب در یک بازی متعارف محتمل نیست یا در اثر بازی غیر متعارف (خشن) به صورت غیر عمد بر فرد آسیبی وارد کند یا عمداً بر او آسیبی وارد کند، در همۀ موارد باید دیه یا ارش بدهد و در فرض عمدی بودن، مرتکب معصیت نیز شده است.

کد سایت fa7460
طبقه بندی موضوعی ورزش|دیات