گرفتن جریمۀ دیرکرد به چه عنوانی شرعی و حلال است و به چه عنوانی حرام؟
گرفتن جریمۀ دیرکرد به چه عنوانی شرعی و حلال است و به چه عنوانی حرام؟ آیا اینکه می گویند از باب وجه التزام اشکال ندارد و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، صحیح است؟

باسمه تعالی

1. تأخیر دین برای فردی که توانایی پرداخت دین را دارد، حرام است و حاکم شرع می تواند برای این کار جریمۀ مالی و غیر مالی تعیین کند. اما این جریمه باید ماهیت تعزیر و مجازات داشته باشد نه اینکه فرد مدیون با پرداخت این وجه بتواند حقی برای تأخیر اداء دین به دست آورد.

2. اگر مقصود از وجه التزام، تعزیر مالی به معنای گفته شده در بند 1 باشد، جایز است.