آیا کار کردن مسلمان در یک کلیسا به عنوان حسابدار یا خادم و رفته گر جایز است؟
آیا کار کردن مسلمان در یک کلیسا به عنوان حسابدار یا خادم و رفته گر جایز است؟

باسمه تعالی

کار کردن مسلمان در کلیسا جایز نیست.

کد سایت fa7436