فردی مبلغی از شخص دیگری طلب داشته است. با توجه به ارزش فعلی ریال از آن سال تا به امروز (حدود ۱۴ سال) قرض مزبور چگونه بایستی محاسبه و پرداخت شود؟
فردی مبلغ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان از شخص دیگری طلب داشته و ضمن نیاز و مطالبۀ مکرر قرار بوده مقروض طلبش را در سال ۸۶ بپردازد. نهایت در سال ۹۲ مبلغ ۳ میلیون تومان آن را پرداخت کرده است‌ و ۱۱/۲۰۰/۰۰۰تومان آن باقیمانده است. مقروض اخیراً اعلام آمادگی برای پرداخت بدهی اش نموده است. با توجه به ارزش فعلی ریال از آن سال تا به امروز (حدود ۱۴ سال) فرض مزبور چگونه بایستی محاسبه و پرداخت شود؟

باسمه تعالی

باید ارزش امروز کل مبلغ قرض (۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان) و ارزش امروز مبلغ بازپرداختی در سال 93 (سه میلیون) را محاسبه کند و سپس ارزش روز مبلغ بازپرداختی را از ارزش مبلغ کل قرض کسر کند. هر چه باقی بماند، باید بپردازد.

مبلغ قابل پرداخت = ارزش مبلغ بازپرداخت سال 93 - ارزش روز مبلغ کل قرض 

کد سایت fa7429
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض