وقتی خانمی با یک نفر محرمیت موقت بخواند؛ مثلاً در یک ماه یک روز و در ماه دیگر با همان شخص بخواند سه روز، عده اش چطور حساب می شود؟
وقتی خانمی با یک نفر محرمیت موقت بخواند؛ مثلاً در یک ماه یک روز و در ماه دیگر با همان شخص بخواند سه روز، عده اش چطور حساب می شود؟

باسمه تعالی

عدۀ عقد موقت از پایان آخرین عقدی محاسبه می شود که در آن دخول انجام شده است. بنابراین اگر در عقد دوم دخولی انجام شده باشد، باید از پایان عقد دوم عده بگیرد و اگر فقط در عقد اول دخول شده است، باید از پایان عقد اول، عده را محاسبه کند.

کد سایت fa7419
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده