اگر کسی به دیگری مدیون باشد ولی خودش نداند، آیا واجب است که او را آگاه کنیم؟
اگر کسی به دیگری مدیون باشد ولی خودش نداند، آیا واجب است که او را آگاه کنیم؟

باسمه تعالی

خیر واجب نیست.

کد سایت fa7412
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض|حق الناس