اگر مقلد یک مجتهد از ما سؤالی کند که بدانیم قطعاً آن مجتهد شرایط مرجعیت را ندارد، چطور جواب دهیم؟
اگر مقلد یک مجتهد از ما سؤالی کند که بدانیم قطعاً آن مجتهد شرایط مرجعیت را ندارد، چطور جواب دهیم؟

باسمه تعالی

اگر فتوای مرجع مشخصی را بخواهد، باید فتوای همان مرجع را بگویید، ولی اگر به طور کلی حکم شرعی مسأله ای را بخواهد، باید فتوایی را بگویید که شرعاً قابل تقلید است؛ یعنی باید فتوای مجتهد جامع الشرایط اعلم یا مساوی را بیان کنید.

کد سایت fa7409
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید