بازی با شطرنج، با کامپیوتر یا شخص حقیقی، چه حکمی دارد؟
بازی با شطرنج، با کامپیوتر یا شخص حقیقی، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

بازی با شطرنج بدون شرط بندی جایز است و در این حکم فرقی بین اینکه با شخص دیگر بازی کند یا با یک دستگاه مثل رایانه وجود ندارد.

کد سایت fa7406
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار