بازی با وسایلی که از حالت قمار خارج شده اند؟
بازی با وسایلی که از حالت قمار خارج شده اند؟

باسمه تعالی

بازی با وسایلی که از حالت قمار خارج شده، بلکه وسایلی که از این حالت خارج نشده است، بدون شرط بندی حرام نیست؛ مگر اینکه مفسده ای مانند ترویج قمار به دنبال داشته باشد که در این صورت حرام خواهد بود.

کد سایت fa7405
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار