نگهداری سگ در بالکن بزرگ خانه که حکم حیاط را دارد بدون آوردن سگ به داخل خانه حرام است؟
نگهداری سگ در بالکن بزرگ خانه که حکم حیاط را دارد بدون آوردن سگ به داخل خانه حرام است؟ مقصود بالکنی است که با کفش به آنجا می رویم و مثل داخل خونه نیست.

باسمه تعالی

نگهداری سگ به سبکی که امروزه در خانه های شهری رایج شده است؛ مثلاً به عنوان وسیلۀ سرگرمی و پر کردن فراغت، حتی در صورتی که رعایت حریم خانواده و نجاست و طهارت نشود، حرام نیست؛ مگر اینکه مفسده ای مانند ترویج سبک زندگی ضد دینی یا غیر دینی را به همراه داشته باشد که در این صورت جایز نیست؛ البته بهتر است در هر حال از این کار پرهیز شود. در این مسأله فرقی بین خود خانه یا بالکن یا حیاط وجود ندارد.

کد سایت fa7399