من بر اساس فتوای مرجع خودم از عدۀ رجعی شوهر سابقم خارج شده ام ولی طبق نظر مرجع او هنوز در عدۀ رجعی هستم. آیا در این فرض حق ازدواج با دیگری را دارم؟
من بر اساس فتوای مرجع خودم از عدۀ رجعی شوهر سابقم خارج شده ام ولی طبق نظر مرجع او هنوز در عدۀ رجعی هستم. آیا در این فرض حق ازدواج با دیگری را دارم؟

باسمه تعالی

بعد از رعایت عدۀ رجعیه طبق نظر مرجع تقلید خودتان، ازدواج شما با فرد دیگر  جایز است و تقلید و عدم تقلید همسر قبلی شما در این مسأله تأثیر ندارد.

کد سایت fa7396