شخصی با دیگری بر سر یک عارف مباهله می کند. چند ساعت بعد آن دیگری در تصادف کشته می شود. آیا آن شخص قاتل محسوب می شود و باید دیه بدهد؟
شخصی با یک آخوند سر یک عارف مباهله می کند که آیا او واقعاً انسان بزرگ و عالمی بوده یا بی سواد و منحرف و یکدیگر را لعن و نفرین می کنند که خدا بلاهایش را بر سر فرد منحرف بیاورد. چند ساعت بعد از مباهله آخوند در تصادف کشته می شود. آیا آن شخص قاتل آخوند محسوب می شود و باید دیه بدهد؟

باسمه تعالی

خیر، قتل مزبور به تصادف کننده نسبت داده می شود و ربطی به این مباهله کننده ندارد و چیزی بر عهدۀ مباهله کننده نیست.

کد سایت fa7388
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|قصاص