آیا برای از بین رفتن حال وسواسی می شود نذر کرد؟
کسی که سال ها است که در وضو، غسل، نماز و ... دچار وسواس است. الآن به نسبت قبل کم شده است. او چند سال قبل به زبانش نذر کرده بود که مضمونش چنین است: «خدایا اگر حال وسواسی من به کلی از بین برود، نذر می کنم که به فلان شخص (عبد صالح) فلان قدر پول می دهم» آیا نذر او اعتبار دارد و صحیح است؛ یعنی برای از بین رفتن وسواسی می شود نذر کرد؟ اگر وسواسی اش از بین رفت، عمل کردن به نذر واجب است؟

باسمه تعالی

نذر کردن برای رفع وسواس صحیح است و ظاهراً بیان مزبور به عنوان صیغۀ نذر کفایت می کند. بنابراین در صورت رفع کامل وسواس، عمل به مفاد این نذر واجب است.

کد سایت fa7381