تصحیح یک آیه و یا ذکر اشتباه در نماز، نماز را باطل نمی کند؟
تصحیح یک آیه و یا ذکر اشتباه در نماز، نماز را باطل نمی کند؟

باسمه تعالی

1. اگر بداند در قرائت حمد و سوره یا ذکری از اذکار نماز، یک یا چند کلمه را اشتباه خوانده و محل انجام آن نگذشته باشد، باید آن کلمه یا کلمات را به صورت صحیح بخواند و افعال بعد از آن تا پایان نماز به جا آورد ولی اگر محل انجامش گذشته باشد، نمازش صحیح است و ادامه دهد.

2. اگر در درست خواندن قرائت یا ذکری شک کند، در صورتی که محل انجامش گذشته باشد، نباید به شکش اعتنا کند در غیر این صورت اگر که هنوز وارد کار بعد از آن (کلمۀ بعدی یا عمل غیر رکن بعدی) نشده باشد، باید آن را به صورت صحیح بگوید و اگر وارد کار بعد شده باشد، می تواند به شکش اعتنا نکند و می تواند آن را به نیت احتیاط دوباره بگوید.