آیا دست زدن در مجالس شادی مانند تولد و عروسی جایز است؟
آیا دست زدن در مجالس شادی مانند تولد و عروسی جایز است؟ بر فرض جواز، اگر صدای آن به بیرون از مجلس برود به طوری که به گوش مردان بیگانه برسد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

 دست زدن در مجالس شادی مانند تولد و عروسی حرام نیست حتی اگر صدای آن به گوش نامحرم برسد؛ مگر آنکه کیفیت آن مشابه موسیقی یا آواز حرام باشد که در آن صورت حرام است حتی اگر صدای آن به گوش نامحرم نرسد.

کد سایت fa7376
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی