ازدواج من با توجه به اینکه همسرم مرجع تقلیدی ندارد و من طبق مرجع خودم یک حیض را در عدۀ متعه رعایت کردم و او مقلد مرجع من نشده است، ایرادی دارد؟
ازدواج من با توجه به اینکه همسرم مرجع تقلیدی ندارد و من طبق مرجع خودم یک حیض را در عدۀ متعه رعایت کردم و او مقلد مرجع من نشده است، ایرادی دارد؟

باسمه تعالی

ازدواج شما با فرد دیگر بعد از رعایت عدۀ متعه جایز است و تقلید و عدم تقلید همسر قبلی شما در این مسأله تأثیر ندارد.

کد سایت fa7373