در روایات از سؤر مومن سخن گفته شده است آیا این سؤر به معنی ته مانده آب و نوشیدنی است یا به غذا و خوردنی هم گفته می شود؟
در روایات از سؤر مومن سخن گفته شده است آیا این سؤر به معنی ته مانده آب و نوشیدنی است یا به غذا و خوردنی هم گفته می شود؟

باسمه تعالی

سؤر مؤمن در روایات یعنی آنچه از غذا، آب و نوشیدنی مؤمن باقی می ماند که خوردن آن برای دیگران مستحب است.

کد سایت fa7372