آیا شرعاً برای پرداخت سهم سادات خمس شرعی مان به سادات فقیر مؤمن شیعه دوازده امامی نیاز به اذن دفتر معظم له است یا خیر؟
آیا شرعاً برای پرداخت سهم سادات خمس شرعی مان به سادات فقیر مؤمن شیعه دوازده امامی نیاز به اذن دفتر معظم له است یا خیر؟

باسمه تعالی

بله لازم است در هر مورد با دفتر هماهنگ فرمایید.