آیا ما اجازه داریم قرآن را تفسیر کنیم بدون دانستن علم رجال و اصول و فقه و سایر علومی که در حوزۀ علمیه تدریس می شود؟
آیا ما اجازه داریم قرآن را تفسیر کنیم بدون دانستن علم رجال و اصول و فقه و سایر علومی که در حوزۀ علمیه تدریس می شود؟

باسمه تعالی

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بیان معارف قرآن از کتاب های تفسیر و سایر منابع معتبر اشکال ندارد اما تفسیر و ترجمۀ قرآن بدون دانستن زبان عربی و قواعد تفسیر قرآن و دانش اسلامی مرتبط مانند فقه و اصول، جایز نیست.

کد سایت fa7348
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه|قرآن