آیا برای وقف یک واحد از ساختمان آپارتمانی اجازۀ سایر مالکان آپارتمان شرط است؟
آیا برای وقف یک واحد از ساختمان آپارتمانی اجازۀ سایر مالکان آپارتمان شرط است؟

باسمه تعالی

برای وقف یک واحد مشخص از ساختمان آپارتمانی، نیازی به اجازۀ سایر مالکان آپارتمان نیست.