رقص دو نفرۀ عروس و داماد با آهنگ ملایم در شب عروسی خودشان چه حکمی دارد؟
رقص دو نفرۀ عروس و داماد با آهنگ ملایم در شب عروسی خودشان چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. رقص زن برای شوهرش و بالعکس اشکال ندارد؛ هرچند باعث تحریک شهوت ایشان شود ولی رقص آن ها در بین سایرین اگر باعث تحریک شهوت باشد یا مفسدۀ دیگری به دنبال داشته باشد، جایز نیست. 

2. به طور کلی موسیقی اگر باعث خروج انسان از حال عادی شود؛ مثلاً شهوت تحریک کند یا غضب را تحریک کند یا فرد را به بیهودگی و افسردگی دچار کند، حرام است. در غیر این صورت حرام نیست. اما در خصوص زن و شوهر، اگر آهنگ مزبور باعث تحریک شهوت این دو برای یکدیگر شود، از موارد استمتاع زوجین از یکدیگر محسوب می شود و حرام نیست ولی اگر منجر به موارد دیگر مانند تحریک غضب و افسردگی شود، جایز نیست.

کد سایت fa7314
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی|رقص