حکم بازی با آلت و خود ارضایی چیست؟
حکم بازی با آلت و خود ارضایی چیست؟ چون جوانی به هیچ وجه شرایط ازدواج نداشته باشد و شرایط صیغۀ موقت هم نداشته باشد. کلاً به هیچ وجه نتواند (شرعی یا غیر شرعی) با خانمی نزدیکی کند. اگر در فرض با بازی با آلت، خودش را ارضا کند، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

ارتباط جنسی با جنس مخالف از غیر طریق بیان شده در شرع مقدس، حرام است. همچنین استمنا (خودارضایی) در صورت خروج منی حرام است. بنابراین باید هر دو عمل ترک شود و صرف نبود شرایط ازدواج دائم یا موقت، مجوز ارتکاب حرام نمی شود.