آیا زنی که طلاق رجعی داده شده است، باید در ایام عده در منزل شوهر بماند؟
آیا زنی که طلاق رجعی داده شده است، باید در ایام عده در منزل شوهر بماند؟ اگر شوهرش تصمیم جدی بر رجوع نکردن داشته باشد، چطور؟

باسمه تعالی

زنی که طلاق رجعی داده شده است، تا پایان زمان عده به منزلۀ همسر است و نسبت به موضوع مسکن و ظاهراً تمام احکام دیگر، مانند هزینه های خوراک و پوشاک حکم همسر را دارد. پس در ایام عده در منزل شوهری که او را طلاق داده می ماند و اینکه شوهرش تصمیم بر رجوع نکردن دارد یا نه، تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa7296
طبقه بندی موضوعی طلاق بائن و رجعی