فردی یک عدد استکان دیگری را شکسته است و برای تهیۀ مثل آن مجبور است یک دست استکان (6 تایی) مثل آن بخرد تا یکی را به او بدهد، آیا می تواند قیمت استکان شکسته را بدهد؟
فردی یک عدد استکان دیگری را شکسته است و برای تهیۀ مثل آن مجبور است یک دست استکان (6 تایی) مثل آن بخرد تا یکی را به او بدهد، آیا می تواند قیمت استکان شکسته را بدهد؟

باسمه تعالی

پرداخت قیمت کافی است.

کد سایت fa7293
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان|حق الناس