اگر کسی در ذهن خود توهینی به مقدسات کند، آیا این فرد مرتد محسوب می شود؟
اگر کسی در ذهن خود توهینی به مقدسات کند در حالی که نه قبل از آن و نه بعد از هیچ گونه اعتقادی به آن جمله نداشته و برای مقدسات ارزش زیادی قائل است و چند ثانیه بعد پشیمان شود، آیا این فرد مرتد محسوب می شود؟ اگر مرتد است، در صورتی هیچ جایی ابراز نکرده است، آیا توبه اش قبول می شود یا حد بر او جاری می شود؟

باسمه تعالی

خطور دادن عبارات توهین آمیز نسبت به مقدسات در ذهن، گناه نیست و باعث ارتداد هم نمی شود.

کد سایت fa7291
طبقه بندی موضوعی ارتداد