کسی به اشتباه تلفن دیگری را شارژ کرده است و امکان فنی برگرداندن این شارژ هم نیست. آیا فردی که تلفنش شارژ شده، ضامن است؟
کسی می خواسته تلفنش را شارژ مکالمه کند و به اشتباه تلفن دیگری را شارژ کرده است و آن دیگری می گوید نمی خواهد از آن شارژ استفاده کند و امکان فنی برگرداندن این شارژ هم نیست. آیا فردی که تلفنش شارژ شده، ضامن است؟ اگر شارژ اینترنت باشد، چطور؟

باسمه تعالی

در صورتی که فرد مزبور از شارژ استفاده کند، به میزان استفاده اش ضامن است. در این حکم تفاوتی بین استفاده اختیاری و استفادۀ قهری مانند کسر آبونمان از مبلغ شارژ توسط اپراتور نیست. همچنین فرقی بین شارژ مکالمه و اینترنت وجود ندارد.

کد سایت fa7290