اگر کسی مغازۀ کوچکی دارد که ارتزاق وی صرفاً از آن تأمین ‌شود، آیا به لحاظ شرعی این از مستثنیات پرداخت دین یا مهریه است؟
اگر کسی مغازۀ کوچکی داشته و ارتزاق وی صرفاً از آن تأمین ‌شود و با از دست دادن آن به عسر و حرج بیافتد، آیا به لحاظ شرعی این مغازه مانند منزل مسکونی، می‌تواند از مستثنیات پرداخت دین یا مهریه باشد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال از مستثنیات دین ـ مهریه یا غیر آن ـ محسوب می شود.

کد سایت fa7271
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض