فردی مقلد مجتهدی است که در عقد موقت به احتیاط واجب اذن پدر را در ازدواج دختر باکره شرط می داند. آیا در اینجا می شود به نظر آیت الله هادوی رجوع کند؟
فردی مقلد مجتهدی است که در عقد موقت به احتیاط واجب اذن پدر را در ازدواج دختر باکره شرط می داند. آیا در اینجا می شود به نظر آیت الله هادوی رجوع کند؟

باسمه تعالی

تقلید در این مسأله یا سایر مسائل از معظم له صحیح است و به نظر ایشان در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره باشد و چه نباشد ـ اذن پدر شرط نیست.

کد سایت fa7258