گاهی در مراسم ختم یا همان مجلس ترحیم دف می زنند که همراه نی و البته غیر مطرب می باشد، آیا این کار جایز است؟
گاهی در مراسم ختم یا همان مجلس ترحیم دف می زنند که همراه نی و البته غیر مطرب می باشد، آیا این کار جایز است؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال این کار حرام نیست، لکن کار پسندیده و توصیه شده در این مجالس قرائت قرآن، فاتحه و صلوات است.

کد سایت fa7254