آیا در نماز عید فطر می توان در رکعت اول و دوم به جای سوره های مخصوص، دو یا سه بار سورۀ توحید خواند؟
آیا در نماز عید فطر می توان در رکعت اول و دوم به جای سوره های مخصوص، دو یا سه بار سورۀ توحید خواند؟

باسمه تعالی

1. در نماز عید فطر خواندن سورۀ خاصی بعد از حمد لازم نیست، بلکه مستحب است مقداری قرآن خوانده شود و احتیاط مستحب آن است که یک سورۀ کامل بخواند و نیز مستحب است در رکعت اول سورۀ اعلی و در کعت دوم سورۀ شمس را بخواند.

2. خواندن بیش از یک سورۀ کامل* بعد از حمد در نمازهای مستحبی اشکال ندارد و مکروه نیست.

 

* چه یک سورۀ کامل و مقداری از سورۀ دیگر باشد و چه دو یا چند سورۀ کامل باشد.

کد سایت fa7250
طبقه بندی موضوعی نماز عیدین