زنی با استفاده از وکالت صوری در طلاق خود را مطلقه کرده، شوهر می کند، آیا ازدواج دومش صحیح است؟
مردی به زنش وکالت صوری می دهد که خود را مطلقه کند؛ البته وکالت در محضر واقع شده است و این زن خود را مطلقه کرده، شوهر می کند. وقتی مرد اول فهمید، پیش خودش او را طلاق می دهد. آیا ازدواج دوم این خانم صحیح می شود؟

باسمه تعالی

طلاق وکالتی در فرض سؤال صحیح نبوده و این زن در زمان ازدواج دوم، هنوز زوجۀ شرعی شوهر اول بوده است. بنابراین ازدواجش با شوهر دوم باطل است و طلاق شوهر اول بعد ازدواج دوم این زن، با فرض اینکه با رعایت شروط شرعی طلاق رخ داده باشد، ازدواج دوم او را تصحیح نمی کند. از جمله شروط صحت طلاق، وقوع آن در نزد دو شاهد عادل است و طلاقی که یک مرد صرفاً پیش خودش انجام دهد، صحیح نیست!