با توجه به انتخاباتی که در تایلند آغاز خواهد شد، آیا مجاز هستیم به گروهی که از کمپین همجنسگراها حمایت می‌کند، رای دهیم؟
با توجه به انتخاباتی که در تایلند آغاز خواهد شد، آیا مجاز هستیم به گروهی که از کمپین همجنسگراها حمایت می‌کند، رای دهیم؟ چون در تایلند بیشتر از این کمپین حمایت می کنند. بنده گرچه با عقاید آن ها موافق نیستم اما بقیه سیاست هایشان خیلی خوب است.

باسمه تعالی

اگر این خصوصیت گروه مزبور، اثر بد و مخرب فرهنگی برای جامعۀ مسلمانان تایلند و سایر کشورها نداشته باشد، از این جهت مانعی در رأی دادن به این گروه نیست.

کد سایت fa7236