خانمی یک ساعت بعد از مغرب در لباس یا بدنش خون حیض را مشاهده می کند ولی نمی داند قبل از مغرب حیض شده یا بعد از مغرب. روزه اش چه حکمی دارد؟
خانمی یک ساعت بعد از مغرب در لباس یا بدنش خون حیض را مشاهده می کند ولی نمی داند قبل از مغرب حیض شده یا بعد از مغرب. روزه اش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

روزه اش صحیح و احکام حیض نیز از زمانی که خون را دیده جاری می شود.

کد سایت fa7232
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه