در گناه لواط باید دخول انجام شده باشد؟
در گناه لواط باید دخول انجام شده باشد؟

باسمه تعالی

در تحقق گناه لواط باید به مقدار حشفه (سر آلت مردانه) دخول شده باشد و در صورتی دخول به این مقدار باشد، آثار شرعی آن مانند حد و حرمت ازدواج فاعل با خواهر مفعول مترتب می شود.

کد سایت fa7225