آیا تصادف با وسیلۀ نقلیه با سرعت غیر متعارف در معبرهای تنگ که محل عبور مرور عابرین است و منجر به مجروح یا کشته شدن فردی شود، جرح و قتل عمد محسوب می شود؟
آیا تصادف با وسیلۀ نقلیه با سرعت غیر متعارف در معبرهای تنگ که محل عبور مرور عابرین است و منجر به مجروح یا کشته شدن فردی شود، جرح و قتل عمد محسوب می شود؟

باسمه تعالی

اگر فرد ملتفت است که عبور با این وسیلۀ خاص و با آن مقدار سرعت، در چنین معبری، قاعدتاً منجر به قتل یا جرح خواهد شد، بعید نیست قتل و جرح عمدی خواهد محسوب شود.

کد سایت fa7216
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی|قصاص