مادر زنم جلوی من لباس های تنگ می پوشد و باعث تحریک من می شود. اگر هنگام خواب به فکر او بیافتم و حتی حس ارضا شدن به من دست دهد، چه حکمی دارد؟
مادر زنم جلوی من لباس های تنگ می پوشد و باعث تحریک من می شود. اگر هنگام خواب به فکر او بیافتم و حتی حس ارضا شدن به من دست دهد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. نگاه عمدی و شهوت انگیز به بدن کسی غیر از همسر جایز نیست. بنابراین نگاه به مادر زن در فرض سؤال حرام است و باید خود را در معرض این نگاه قرار ندهید.

2. بروز افکار و خطورات معصیت آلود در ذهن چون در اختیار انسان نیست، گناه نیست لکن باید از اموری که در اختیار شما است و زمینۀ به وجود آمدن این افکار است، پرهیز کنید.

کد سایت fa7194