آیا مجامعت برای ناتوان از روزه مثل پیرزن یا پیرمرد در ماه رمضان جایز است؟
آیا مجامعت برای ناتوان از روزه مثل پیرزن یا پیرمرد در ماه رمضان جایز است؟

باسمه تعالی

جایز است.

کد سایت fa7185