دوستی دارم معلوم شده که باید نمازش را شکسته می خوانده و روزه اش را افطار می کرده است ولی چهار نماز را کامل می خواند و روزه را می گرفت. تکلیف نماز و روزه هایی که انجام داده چیست؟
دوستی دارم که سفر می رفت و معلوم شده که باید نمازش را شکسته می خوانده و روزه اش را افطار می کرده است ولی چهار سالی که می رفته سفر به آنجا نماز را کامل می خواند و روزه را می گرفت. تکلیف نماز و روزه هایی که انجام داده چیست؟

باسمه تعالی

اگر یقین داشته که در آن مکان شرعاً مسافر نیست، نمازهایش صحیح است ولی روزه ها باطل هستند و باید قضا کند.

کد سایت fa7135
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر